Rezervace zboží v Bazaru 

Online rezervační system bazaru slouží pro rezervaci bazarového zboží a to po  dobu 2 dnů. Po vytvoření rezervace provedeme ověření dostupnosti zboží ( vzhledem k charakterů zboží býva dostupný většinou pouze jeden kus a může se stát, že je rezervován či prodan offline) a následně Vám zboží připravíme k vyzvednutí  v kamenné půjčovně,    nebo dohodneme na zaslání zboží kurýrem. 

V nabídce bazaru můžete najit tyto typy zboží:

A - Nové a nebo minimálně používane zboží, nejčastěji prezentací, vzorkoven či doprodeje končících produktů. Lze uplatnit odpočet DPH.

B - Technika z půjčovny,  majitelem a  prodejcem je FOTOTORI s, r. o., na takové zboží je vystavován daňový doklad a lze uplatnit odpočet DPH

C - Vykoupená technika od fyzických osob.  Majitelem a prodejcem je  FOTOTORI s. r. o.  na takové zboží je možné vystavit daňový doklad, bez možnosti odpočtu DPH. 

D - Technika v majetku fyzických osob ( našich zákazníků), kterým zprostředkováváme prodej techniky. Majitelem a prodávajícím je fyzická osoba,  FOTOTORI s. r. o.  je pouze administrativní zprostředkovatel obchodu. Na takovou techniku není možno vystavit daňový doklad, je však možné uzavřít s majitelem kupní smlouvu.

Na zboží je uzavřena kupní smlouva v souladu s OZ a to ve znění. 

KUPNÍ SMLOUVA NA VĚC MOVITOU

uzavřená v souladu s ust. § 588 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi

a

Prodávajícím :    FOTOTORI s. r. o., Chudobova 2572/ 53, Brno - Židenice 615 00,

                               IČO: 04358597, DIČ CZ04358597,   zastoupená  jednatelem  Ing. Viktorem Šulcem

Kupujícím:          Jméno:                                 

                               Bytem:                                                  

                               Datum narození:

                                               I. Úvodní ustanovení

1Prodávající prohlašuje, je vlastníkem níže uvedeného Předmětu koupě.

                                                         

                                               II. Předmět smlouvy

1. Předmět koupě:      

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje předmět koupě kupujícímu odevzdat.

3. Kupující se touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

III.Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě, přechod vlastnického práva

1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě bezprostředně po podpisu této smlouvy.

2. Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá jeho převzetím a uhrazením kupní ceny v plné výši.

IV. Cena a způsob úhrady

1. Kupní cena byla dle dohody prodávajícího a kupujícího stanovena ve výši  .............,- Kč

(slovy ................. korun českých).

2. Kupní cena bude uhrazena ......  do 3 dnů od podpisu smlouvy.

V. Odpovědnost za vady

1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě byl  plně používán, čemuž odpovídá i stupeň jeho opotřebení. Kupující toto bere na vědomí a potvrzuje, že byl se stavem Předmětu koupě seznámen.

2. Prodávající výslovně upozorňuje na následující vady předmětu koupě:

.......................................

3. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné právní vady.

4. Vyjde-li dodatečně najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající rozsahu a povaze vady. Jde-li o vadu, která činí předmět koupě neupotřebitelným, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

5. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem předmětu koupě, jakož i vadami uvedenými v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

2. Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží 1 stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio